வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்கள் வாரங்கல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 50,000 – 2,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 – 60,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 15,000 – 60,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 85,000 முதல்

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 2,50,000 – 5,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 4,00,000 – 6,00,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 4,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 60,000 – 1,00,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 20,000 – 80,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 45,000

Sanju Ram photography club

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 8,000 – 10,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 7,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 30,000 – 40,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 50,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 2,50,000 முதல்

மேலும் 18 ஐக் காண்பி