ವಾರಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು

Photography package 1 day

₹ 50,000 — 2,50,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 35,000 — 60,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 3,000 — 15,000

Photography package 1 day

₹ 2,50,000 — 5,00,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 4,00,000 — 6,00,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 15,000 — 35,000

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 4,00,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 60,000 — 1,00,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 5,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 10,000

Photography package 1 day

₹ 20,000

Photography package 1 day

₹ 25,000

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 25,000

Photography package 1 day

₹ 45,000

Sanju Ram

Sanju Ram photography club

Photography package 1 day

₹ 8,000 — 10,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 5,000 — 7,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 3,000 — 5,000

Photography package 1 day

₹ 40,000

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 25,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 30,000 — 40,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 2,000 — 3,000

Photography package 1 day

₹ 2,50,000 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 17 ತೋರಿಸಿ